DOMŮ
DOMŮ BLOGSLEVADOTAZYCENÍKMAPAKONTAKT

VŠEOBECNÉ
OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Únikové hry nebo hry Uteky.cz v Brně jsou provozovány firmou Spades Game s.r.o., v zastoupení Mgr. Tomášem Zádrapou, se sídlem Koreisova 888/8, 641 00 Brno, Česká republika, IČ: 07956983, zapsanou Krajským soudem v Brně (dále jen “Provozovatel“). Jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.
1.2 Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách únikových her a her www.uteky.cz.

2. Bezpečnostní pravidla

2.1 Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře nebo hře provozované Provozovatelem je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu s Provozovatelem na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry nebo hry (“Účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny gamemastera (dozorce) příslušné únikové hry nebo hry, může být vyloučen z obchodních prostorů Provozovatele na základě rozhodnutí gamemastera či Provozovatele bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.
2.2 Před vstupem do příslušné únikové hry nebo hry je účastník povinen podepsat (odsouhlasit) VOP potvrzující skutečnost, že byl seznámen se všemi bezpečnostními a provozními pravidly a VOP a zavazuje se je dodržovat. Tento souhlas potvrzuje při rezervaci únikové hry nebo hry v rezervačním systému Reservio. Bez souhlasu VOP účastníka, nebude možné příslušného účastníka vpustit do rezervované únikové hry nebo hry (bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části).
2.3 Účastník se účastní únikové hry nebo hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost a souhlasí s řádem, bezpečnostními pravidly a pokyny organizátorů, kterými se bude řídit. Byl poučen o svých povinnostech a bude dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Po tomto poučení prohlašuje, že hry pořádané firmou Spades game s.r.o. (dále jen „pořadatel“) absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud taková škoda při hře vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při hře vznikne.
2.4 U osob mladších 18 let podepíše na místě vybrané únikové hry nebo hry zákonný zástupce souhlas s účastí nezletilých dětí na vybrané únikové hře nebo hře. Potvrzení, že si je vědom možných rizik spojených s touto aktivitou a přebírá veškerou odpovědnost za jednání celé skupiny dětí během celé doby trvání únikové hry nebo hry. Po předchozí domluvě lze souhlas zaslat předem na e-mail a donést vyplněný.
2.5 Únikové hry a hry provozované Provozovatelem obsahují napínavé a do určité míry stresující situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z účastníků se v průběhu trvání únikové hry nebo hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry nebo hry budou účastníci monitorováni zaškoleným gamemasterem.
2.6 Pokud by měl jakýkoliv účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním, tento účastník má povinnost tuto skutečnost sdělit gamemasterovi dané únikové hry nebo hry před začátkem hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý účastník se účastní únikové hry nebo hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.
2.7 Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry nebo hry, bude chovat neukázněně a/nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry, či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí gamemastera, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry nebo hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí gamemastera, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení.
2.8 Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do obchodních prostor Provozovatele, a to na základě rozhodnutí gamemastera či Provozovatele. Dále platí, že Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení gamemastera či Provozovatele bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru nebo hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů. Rozhodnutí je bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.
2.9 Účastníkům není povoleno vstupovat do obchodních prostor Provozovatele s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců Provozovatele. V obchodních prostorách Provozovatele či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců Provozovatelů či jiných účastníků.
2.10 Provozovatel neodpovídá za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností s prostorů únikových her nebo her.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů e-mail, telefonní kontakt, pořízení fotografické, audio nebo video dokumentace

3.1 Souhlas je platný pouze v případě, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou. Souhlas je poskytnut z Marketinkového účelu provozovatelem únikové hry nebo hry Utěky.cz firmou Spades Game s.r.o. v zastoupení Mgr. Tomášem Zádrapou po dobu 2 let. Pan Mgr. Tomáš Zádrapa je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s Utěky.cz na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Souhlas s pořízením fotografií je poskytnut za účelem cílení reklamy, a to zveřejněním fotografií na webových stránkách uteky.cz, Facebooku jednotlivých her a v prostorách her. Pan Mgr. Tomáš Zádrapa je oprávněn použít osobní údaje účastníků pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
3.2 Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
· o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
· o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
· o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou, nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.
Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu: Tomáš Zádrapa, Spades s.r.o., Hlinky 27, Brno, 60300. Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.

4. Obchodní pravidla

4.1 Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu Provozovatele či v obchodních prostorách Provozovatele jsou konečné. Ceny vstupného za únikové hry nebo hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace, vyhlášené slevové akci a rovněž v závislosti na počtu osob. V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke snížení konečné ceny vstupného v daném případě, případný přeplatek vzniklý na straně účastníka se účastníkovi nevrací. V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny vstupného v daném případě, účastník je povinen vzniklý nedoplatek Provozovateli uhradit. Vstupné je hrazeno v hotovosti vždy před začátkem příslušné únikové hry nebo hry.
4.2 Týdenní rozvrhy únikových her a her se mohou vzájemně lišit a měnit na základě rozhodnutí Provozovatele.
4.3 Skupinové rezervace nebo speciální teambuildingové/podnikové akce jsou vítány a mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace prosím kontaktujte Provozovatele, a to buď e-mailem: info@uteky.cz nebo telefonicky: +420 778 735 026.
4.4 Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry nebo hry uvedené v informativním e-mailu zaslaném Provozovatelem následně po provedení rezervace. Prosím vezměte na vědomí, že lokace pro jednotlivé únikové hry a hry se mohou lišit.
4.5 Pozdní příchody na zvolenou únikovou hru (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění účastníka delším než 10 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru nebo hru v náhradním termínu dle časových možností, vše na základě výlučného uvážení gamemastera či Provozovatele. Penále za náhradní termín se liší dle typu únikové hry nebo hry.
4.6 Provozovatel si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou účastníkem uhrazeného vstupného.

5. Pravidla pořizování audiovizuálních záznamů ze strany zákazníka

5.1 Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních prostorách Provozovatele je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Gamemasteři Vám rádi udělají upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorech k tomuto účelu vyhrazených.
5.2 Účastníci jsou tímto Provozovatelem laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu únikových her nebo her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry nebo hry i všem ostatním účastníkům.

6. Dárkové poukazy (vouchery)

6.1 Dárkové poukazy (vouchery) Utěky.cz vystavené a prodávané Provozovatelem jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží v příslušné provozovně Utěky.cz, oprávněn k absolvování jedné únikové hry nebo hry spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 6 osob, není-li dohodnuto jinak.
6.2 Datum platnosti je vždy uvedeno na dárkovém poukazu/voucheru.
6.3 Ceny dárkových poukazů se mohou lišit v závislosti na vyhlášené akci, zvolené hře aj. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu držitelem zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli voucheru nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena dárkového voucheru nedosahuje konečné ceny vstupného v daném případě, účastník je povinen vzniklý nedoplatek Provozovatelům uhradit na místě v hotovosti
6.4 Vzhledem ke skutečnosti, že Provozovatel distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích distributorů (například Slevomat.cz, s.r.o.), může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.
6.5 Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými Provozovatelem či individuálně nabízenými kteroukoliv z provozoven Utěky.cz.

7. Omezení odpovědnosti

7.1 Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách Provozovatele mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku Provozovatele a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele.
7.2 V průběhu poskytování svých služeb bude Provozovatel maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že Provozovatel nebude nést odpovědnost za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které Provozovatel nemohl očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.).
7.3 Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel nebude rovněž nést odpovědnost za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.
7.4 Webové stránky Provozovatele mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek Provozovatele, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor Provozovatele s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních bannerů a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.
7.5 Webové stránky Provozovatele obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané v síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek Provozovatele. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.
7.6 Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek Provozovatele a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.
7.7 V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti Provozovatele vůči účastníkovi je výše odpovědnosti omezena výší vstupného uhrazeného účastníkem za použití služeb nabízených Provozovatelem.

8. Reklamační řád

8.1 Nesplní-li Provozovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může Účastník uplatnit své právo na reklamaci služby u Provozovatele. Reklamace musí být učiněna písemně (e-mailem na adrese info@uteky.cz) bez zbytečného odkladu. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo, do 7 dnů ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.
8.2 Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 7 pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Účastníka. Po uplynutí této lhůty má Účastník právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny služby.
8.3 Reklamace při nesplnění povinnosti Provozovatele vyplývající z uzavřené smlouvy včas se nevztahuje na případné plošné uzavření provozoven Vládou ČR, např. při nouzovém stavu. Platnost Všech voucherů, která končila v době uzavření provozovny bude automaticky prodloužena.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Provozovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Provozovatel je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Účastníkem. V případech podstatného porušení uzavřené smlouvy Účastníkem zůstává veškeré zaplacené plnění Provozovateli.
9.2 Účastník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:
9.2.1 pokud provede zrušení rezervace telefonicky alespoň den dopředu.
9.2.2 Účastník, který je spotřebitelem, má právo dle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se Účastník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit Provozovateli nejpozději 14. den od doručení takto objednaného dárkového poukazu.
9.3 Odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se provádí písemně a je třeba ho doručit ostatním smluvním stranám nejpozději do 7 dnů od skutečnosti, která je důvodem k odstoupení od smlouvy.
9.4 Odstoupením kterékoliv smluvní strany od uzavřené smlouvy, provedené v souladu s těmito obchodními podmínkami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy, smlouva bez dalšího zaniká mezi všemi účastníky smlouvy.

10. Zasílání obchodních sdělení

10.1 Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu (e-mail) kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, slevových akcí, či akcí našich partnerů, Provozovatelem na elektronickou adresu (e-mail) Účastníka.

11. Způsob platby, dodání nebo plnění

11.1. Únikovou hru nebo hru lze zaplatit:
- Na místě únikové hry Bašty 4, Cejl 25, nebo na místě hry Hlinky 27, Brno. Po předchozí domluvě v kanceláři na adrese Hlinky 27, Brno a to vždy pouze v hotovosti.
- Převodem na náš bankovní účet 2501597254/2010. V takovém případě Vám bude voucher doručený na Vámi uvedený e-mail do 3 pracovních dnů po obdržení platby na náš bankovní účet.
- Online platební bránou GoPay.
11.2. V případě, že vzniknou náklady spojené s dodáním produktu (dárkového poukazu/voucheru) je povinen je uhradit zákazník.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem.
12.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2021